Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29399
Title: Cạnh tranh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp: tiếp cận từ điều ước quốc tế
Authors: Lê Mai Thanh
Keywords: Sở hữu công nghiệp
Điều ước quốc tế
Hành vi cạnh tranh
Abstract: Một số hình thức biểu hiện của hành vi cạnh tranh liên quan tới sở hữu công nghiệp -- Quyền chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp -- Ngăn ngừa hoạt động hạn chế cạnh tranh liên quan đến sở hữu công nghiệp -- Một số bất cập trong xử lý hành vi cạnh tranh.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 59-63, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 12(260)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 59_CANHTRANHTRONGLINHVUC_TC_SO12_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 998,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.