Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29400
Title: Luật đa dạng sinh học năm 2008: hướng tiếp cận và những nội dung chủ yếu
Authors: Vũ Thu Hạnh
Keywords: Luật Đa dạng sinh học
Hướng tiếp cận
Pháp luật Việt Nam
Bảo tồn đa dạng sinh học
Abstract: Về hướng tiếp cận Luật Đa dạng sinh học năm 2008 -- Những nội dung chính của Luật Đa dạng sinh học năm 2008: Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên; Bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật; Bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền; Trách nhiệm quản lý Nhà nước về đa dạng sinh học; Điều khoản thực thi.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 64-70, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 12(260)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 64_LUATDADANGSINHHOC_TC_SO12_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.