Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29410
Title: Những điểm tiến bộ về quan chế trong Quốc triều Hình luật
Authors: Lương Văn Tuấn
Keywords: Quan điểm tiến bộ
Quốc triều hình luật
Luật hình sự
Quan chế
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Quốc triều hình luật với vấn đề quan chế và hoạt động công vụ: Chế độ tuyển dụng quan lại thời Lê sơ; Quy định về nghĩa vụ của quan lại; Quy định về hành vi bị cấm của quan lại; Chính sách khuyến khích quan lại; Quy định các chức danh quan lại, hệ thống phẩm hàm, mức biên chế, tiền lương cho quan lại và các quy định khác -- Giá trị đương đại về quan chế của Quốc triều hình luật trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Type: 2010
Format: tr. 22-29, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010.Số 8(268)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22_NHUNGDIEMTIENBO_TC_SO8_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.