Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29420
Title: Những yếu tố ảnh hưởng đến chức năng đại diện của Quốc hội (Nghị viện)
Authors: Trần Thị Hạnh Dung
Keywords: Chức năng đại diện
Quốc hội
Luật hiến pháp
Nghị viện
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Khái niệm về đại diện -- Chức năng đại diện của Quốc hội -- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng đại diện của Quốc hội: Các đại diện phải được bầu trực tiếp, tự do, bình đẳng thông qua bầu cử phổ thông và bỏ phiếu kín; Nhiệm kỳ của các đại diện không nên quá dài; Tần suất hoạt động của Quốc hội; Các đại diện phải chuyên trách và luôn tiếp xúc với cử tri; Sự trung thành của các đại diện đối với cử tri trước các nhóm lợi ích khác nhau; Nguồn lực đảm bảo cho hoạt động của các đại biểu; Quốc hội cần hoạt động công khai; Tính đa dạng các loại đại biểu trong Quốc hội; Sự tồn tại và tương thích cùng với cơ chế dân chủ trực tiếp; Sự kiểm soát chế ngự quyền lực của cơ quan đại diện.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Type: 2010
Format: tr. 21-26, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010.Số 9(269)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_NHUNGYEUTOANHHUONG_TC_SO9_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.