Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29432
Title: Về tầm quan trọng và vị trí của quyền con người trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XI
Authors: Cao Đức Thái
Authors: Cao Đức Thái
Keywords: Quyền con người
Dự thảo văn kiện
Đại hội Đảng XI
Luật nhân quyền
Abstract: Quyền con người là thành quả đấu tranh của nhân dân lao động, các giai tầng tiên tiến và của các dân tộc bị áp bức trong suốt quá trình lịch sử nhân loại. Ngày nay quyền con người được xem là thước đo trình độ phát triển, sự tiến bộ và văn minh của một xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, hệ tư tưởng và bản sắc văn hóa.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Type: 2010
Format: tr. 18-18, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010.Số 10(270)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18_VETAMQUANTRONGVAVITRI_TC_SO10_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 628,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.