Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29467
Title: Đổi mới mô hình bộ máy nhà nước đáp ứng vai trò của nhà nước trong quá trình cải cách kinh tế ở Việt Nam
Authors: Lê Minh Thông
Keywords: Bộ máy nhà nước
Cải cách kinh tế
Việt Nam
Abstract: Bộ máy nhà nước trong mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp trước đây -- Sự thay đổi vai trò kinh tế của Nhà nước trong quá trình chuyền đổi mô hình kinh tế ở nước ta -- Đổi mới mô hình bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu tiếp tục cải cách kinh tế ở nước ta
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr. 14-22, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 1(273)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14_DOIMOIMOHINHBOMAY_TC_SO1_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.