Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29475
Title: Tìm hiểu quan điểm của Emile Durkheim về hiện tượng tội phạm
Authors: Trương Thị Hiền
Keywords: Hiện tượng tội phạm
Tội phạm
Abstract: Hiện tượng tội phạm là hiện tượng bình thường: không có xã hội nào không có tội phạm -- Hiện tượng tội phạm là "cần thiết" và "có ích" -- Lý thuyết về hình phạt
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr.67 -71, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 1(273)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 67_TIMHIEUQUANDIEM_TC_SO1_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 910,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.