Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29485
Title: Mấy vấn đề về tệ nạn nghiện ma túy ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay
Authors: Lê Phượng
Keywords: Tệ nạn nghiện ma túy
Ma túy
Luật hình sự
Tội phạm
Tệ nạn xã hội
Abstract: Tình hình tệ nạn nghiện ma túy ở các tỉnh miền núi phía Bắc -- Những hậu quả cơ bản của nạn nghiện ma túy: Ma túy và sức khỏe; Ma túy và đời sống gia đình; Ma túy và tội phạm; Ma túy và công cuộc phát triển đất nước, tiến bộ xã hội -- Một số nguyên nhân cơ bản: Vấn đề tổ chức, thực hiện và quản lý trong công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ở vùng núi phía Bắc; Nền kinh tế thấp kém; Nền văn hóa lạc hậu; Học vấn và trình độ dân trí thấp.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 39-45, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 6(101)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39_MAYVANDEVETENAN_TC_SO6_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.