Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29494
Title: Về một số yếu tố của hệ thống đăng ký đất đai
Authors: Đặng Anh Quân
Keywords: Đăng ký đất đai
Quản lý đất đai
Địa chính
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố và mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ thống đăng ký đất đai: các yếu tố thông tin cơ bản trong hệ thống đăng ký đất đai: yếu tố hình học, yếu tố pháp lý, định giá đất đai -- Mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ thống đăng ký đất đai
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr. 57-65, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 3(275)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57_VEMOTSOYEUTOCUAHETHONG_TC_SO3_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.