Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29511
Title: Bàn về điểm c khoản 3 Điều 5 Luật đất đai năm 2003" "Điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại"
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Luật đất đai
Giá trị tăng thêm
Người sử dụng đất
Abstract: Một số vấn đề lý luận của việc ra đời quy định Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại -- Hậu quả của việc không nhận thức đúng lý luận về địa tô đất đai -- Một số gợi ý nhằm triển khai quy định Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr. 64-67, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 4(276)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 64_BANVEDIEMCKHOAN3DIEU5_TC_SO4_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 840,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.