Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29569
Title: Tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Phạm Hữu Nghị
Authors: Phạm Hữu Nghị
Keywords: Quyền lực nhà nước
Kiểm soát quyền lực
Abstract: Tính phổ biến và những biểu hiện đặc thù trong tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước -- Những hạn chế, thiếu sót, bất cập về việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay và nguyên nhân của tình trạng này
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr. 3-13, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 9(281)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_TOCHUCVAKIEMSOATQUYENLUC_TC_SO9_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.