Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29570
Title: Đại hội Đảng lần thứ XI và vấn đề tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ
Authors: Đinh Dũng Sỹ
Authors: Đinh Dũng Sỹ
Keywords: Chính phủ
Đại hội Đảng
Đổi mới
Abstract: Bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam và đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ -- Nhận thức về quan điểm của Đảng tại Đại hội lần thứ XI về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ -- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Chính phủ -- Về tăng cường tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành của Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính -- Nâng cao năng lực dự báo, khả năng xử lý các vấn đề cấp bách của Chính phủ và mối quan hệ giữa Chính phủ với chính quyền địa phương
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr.14-23, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 9(281)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14-_DAIHOIDANGLANTHUXI_TC_SO9_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.