Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29582
Title: Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân phường trong bối cảnh đổi mới mô hình chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay
Authors: Phan Văn Hùng
Authors: Phan Văn Hùng
Keywords: Quỷ ban nhân dân phường
Chính quyền đô thị
Abstract: Về mô hình tổ chức của Ủy ban nhân dân phường ở nước ta hiện nay -- Giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính (Ủy ban nhân dân phường)
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr.10-15 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 10(282)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10_TOCHUCVAHOATDONG_TC_SO10_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 827,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.