Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29595
Title: Quan niệm về hiến pháp và xu hướng phát triển của hiến pháp
Authors: Hoàng Văn Tú
Keywords: Hiến pháp
Abstract: Trình bày những quan niệm về Hiến pháp và đưa ra các quan niệm giống nhau của các nhà khoa học về xu hướng phát triển của Hiến pháp: đưa ra 3 mô hình hiến pháp qua các giai đoạn lịch sử để chứng minh
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr.23-26 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 11(283)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23_QUANNIEMVEHIENPHAP_TC_SO11_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 737,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.