Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29610
Title: Mấy vấn đề về chế định trách nhiệm hành chính trong pháp luật Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ Thư
Authors: Vũ Thư
Keywords: Chế định trách nhiệm hành chính
Trách nhiệm hành chính
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Vai trò và giới hạn vai trò của trách nhiệm hành chính -- Pháp luật trách nhiệm hành chính Việt Nam hiện hành và các vấn đề cần xem xét giải quyết
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr. 16-20, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 12(284)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16_MAYVANDEVECHEDINH_TC_SO12_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.