Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29617
Title: Quyền của người lao động trong các văn kiện pháp lý quốc tế
Authors: Phạm Công Trứ
Keywords: Người lao động
Quyền con người
Văn kiện pháp lý
Abstract: Quyền con người trong lao động xuất hiện từ khi nào? -- Những quyền con người cơ bản trong lao động: quyền được làm việc; quyền tự do không bị lao động cưỡng bức; quyền được hưởng mức lương công bằng, hợp lý và được trả lương bằng nhau cho những công việc như nhau; quyền được đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh ...
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr. 56-65, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 12(284)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 56_QUYENCUANGUOILAODONG_TC_SO12_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.