Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29630
Title: Vài nét về hệ thống tòa án của Canađa
Authors: Trần Xuân Thư
Keywords: Tòa án tối cao
Tòa án liên bang
Tòa án tỉnh
Hội đồng tư pháp
Pháp luật Canađa
Abstract: Ở Canađa có hai hệ luật. Đó là luật thông pháp của Anh và luật dân sự của Pháp. Trải qua nhiều thế kỷ, hai hệ luật này vẫn tồn tại một cách bền vững và uyển chuyển. Khi có sự tranh chấp giữa các cá nhân với cơ quan Nhà nước thì họ có quyền yêu cầu tòa án giải quyết trên cơ sở pháp luật quy định. Hệ thống tòa án của Canađa bao gồm: Tòa án tối cao -- Tòa án Liên Bang -- Các toàn án tỉnh -- Các tòa khác -- Hội đồng tư pháp của Canađa.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 57-58, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 7(102)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57_VAINETVEHETHONGTOAAN_TC_SO7_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 592,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.