Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29639
Title: Vai trò của bầu cử trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân
Authors: Vũ Văn Nhiêm
Authors: Vũ Văn Nhiêm
Keywords: Bầu cử
Nhà nước pháp quyền
Abstract: Bầu cử có vai trò hợp pháp hóa chính quyền - nền tảng của mọi Nhà nước pháp quyền -- Bầu cử có vai trò nền tảng của dân chủ - nội dung và biểu hiện quan trọng của mọi Nhà nước pháp quyền
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.11-19 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 2 (286)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_VAITROCUABAUCU_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.