Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29643
Title: Bàn về những nghịch lý trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Ban hành văn bản
Văn bản hướng dẫn thi hành luật
Abstract: Từ nghịch lý "hình chóp ngược" -- Đến nghịc lý "Nghị định và thông tư quan trọng hơn luật" -- Đi tìm nguyên nhân của nghịch lý "Nghị định và thong tư quan trọng hơn luật"
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.31-39 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 2 (286)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31_BANVENHUNGNGHICHLY_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.