Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29712
Title: Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta
Authors: Nguyễn Minh Phương
Keywords: Hội đồng nhân dân
Chính quyền địa phương
Abstract: Những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường -- Một số hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân -- Một số đề xuất về tổ chức hợp lý chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.26-31 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 7 (291)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26_THIDIEMKHONGTOCHUCHOIDONG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_7_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.