Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29724
Title: Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và sự nội luật hóa trong pháp luật Việt Nam
Authors: Lê Thị Hoài Thu
Keywords: Công ước quốc tế
Phân biệt đối xử
Phụ nữ
Abstract: Khái quát chung về Công ước -- Nội luật hóa các quy định của CEDAW trong pháp luật Việt Nam -- Một số biện pháp để làm tốt hơn nữa việc bảo vệ quyền cho lao động nữ, khắc phục những tồn tại do yếu tố chủ quan hoặc khách quan mang lại những bất lợi cho phụ nữ
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.19-28 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 8 (292)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_CONGUOCQUOCTEVE_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_8_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.