Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29734
Title: Quản trị địa phương nhìn từ góc độ so sánh trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ở Việt Nam
Authors: Đào Trí Úc
Keywords: Quản trị địa phương
Sửa đổi Hiến pháp
Abstract: Về khái niệm quản trị địa phương -- Vấn đề phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ -- Về tính chất và mức độ của phân quyền theo lãnh thổ hay là mối quan hệ giữa trung ương và địa phương -- Những bài học kinh nghiệm về tổ chức chính quyền địa phương trong quá trình sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.3-11 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 9 (293)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_QUANTRIDIAPHUONG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_9_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.