Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29736
Title: Một số bất cập, hạn chế trong Hiến pháp năm 1992 về cơ chế thực hiện quyền lực của Chính phủ
Authors: Nguyễn Phước Thọ
Keywords: Hiến pháp
Quyền lực nhà nước
Chính phủ
Abstract: Quy định về chức năng và sứ mệnh chính trị của Chính phủ có một số bất hợp lý -- Chưa phân định rõ thẩm quyền và có một số quy định không tuân thủ nguyên tắc hoạt động của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ -- Chức năng, thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn chung chung, dẫn đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn ôm đồm, chưa đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm của Bộ trưởng trong quản lý đối với ngành, lĩnh vực ...
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.19-26 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 9 (293)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_MOTSOBATCAP_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_9_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.