Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29766
Title: Vai trò phát triển kinh tế – xã hội của nhà nước trong Hiến pháp hiện hành và hướng sửa đổi
Authors: Nguyễn Văn Cương
Keywords: Nhà nước
Hiến pháp
Abstract: Các quy định về vai trò của nàh nước trong Hiến pháp hiện hành -- Việc thực hiện vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay -- Một số kiến nghị
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.9-16 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 11 (294)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9_VAITROPHATTRIENKINHTE_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_11_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.