Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29777
Title: Lý luận về bổ sung tài chính trong quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương
Authors: Nguyễn Đức Minh
Keywords: Bổ sung tài chính
Chính quyền trung ương
Chính quyền địa phương
Abstract: Sự cần thiết của bổ sung tài chính từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương -- Tính chất của bổ sung, trợ cấp, giúp đỡ tài chính -- Các chức năng của bổ sung tài chính -- Các hình thức bổ sung tài chính
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.8-18 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 12 (295)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8_LYLUANVEBOSUNG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_12_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.