Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29807
Title: Một số ý kiến về giám đốc thẩm hình sự
Authors: Nguyễn Đức Mai
Keywords: Giám đốc thẩm
Luật tố tụng hình sự
Tòa hình sự
Abstract: Giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự - gọi tắt là giám đốc thẩm hình sự là một trong những vấn đề có nội dung rộng và phức tạp của khoa học luật tố tụng hình sự nhưng chưa được quan tâm nghiên cứu và xem xét một cách toàn diện, hệ thống. Trong sách bảo pháp lý mới chỉ có một số bài viết đề cập đến một số khía cạnh riêng biệt của vấn đề. Trong Bộ Luật tố tụng hình sự của nước ta quy định về giám đốc thẩm vừa sơ sài, vừa thiếu chặt chẽ và thống nhất so với các quy định về xét xử sơ thẩm và phúc thẩm.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 23-27, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997 .Số 4(108)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23_MOTSOYKIENVE_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.