Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29832
Title: Góp ý các quy định về Quốc hội trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Authors: Nguyễn Thị Việt Hương
Keywords: Quốc hội
Sửa đổi Hiến pháp
Hiến pháp
Abstract: Những ưu điểm của các quy định về Quốc hội (chương V) trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 -- Một số hạn chế và kiến nghị chỉnh sửa các quy định về Quốc hội (chương V) trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.3-8, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 4(300)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_GOPYCACQUYDINH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.