Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29845
Title: Những ảnh hưởng của luật tục trong thực hiện pháp luật của đồng bảo dân tộc M'nông ở Tây Nguyên
Authors: Bùi Hồng Quý
Keywords: Luật tục
Tây Nguyên
Abstract: Nghiên cứu, khảo sát thực tế, đề cập đến những khía cạnh ảnh hưởng của luật tục trong thực hiện pháp luật của đồng bào dân tộc M'nông ở Tây Nguyên
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr. 16-22, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 5(301)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16_NHUNGANHHUONGCUALUATTUC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_5_NAM2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.