Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29878
Title: Vấn đề phân loại cấu thành tội phạm đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Keywords: Tội phạm
Tội xâm phạm an ninh quốc gia
Luật hình sự
Abstract: Trong khoa học pháp lý hình sự, cấu thành tội phạm có vị trí quan trọng về măt lý luận, nhưng trong các công trình nghiên cứu ở Việt Nam confnhieeuf quan điểm khác nhau về lại cấu thành tội phạm cũng như việc xây dựng và xác định các loại cấu thành tọi phạm đối với các tội phạm cụ thể trong Bộ luật Hình sự, trong đó có tội xâm phạm an ninh quốc gia. Trong bài viết này, tác giả bàn về vấn đề phân loại cấu thành tội phạm đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác phòng ngừa và đấu tranh đối với loại tội phạm này.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.65-75 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 7(303)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 65_VANDEPHANLOAICAUTHANH_TC_SO7_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.