Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30051
Title: Một số ý kiến về cải cách thủ tục hành chính hiện nay
Authors: Vũ Thư
Authors: Vũ Thư
Keywords: Thủ tục hành chính
Cải cách hành chính
Luật hành chính
Abstract: Nhận thức những bất cập của thủ tục hành chính là những khiếm khuyết lớn trong nền hành chính nhà nước, từ năm 1992, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành chỉ thị số 40-TTg quy định một số điểm trong quan hệ làm việc giữa các đồng chí phụ trách bộ máy các cấp --Tiến hành cải các hành chính về thể chế và tổ chức thực hiện liên quan tới việc làm rõ các vấn đề: Thủ tục hành chính và các yếu tố cấu thành của nó; Xác định các nguyên tắc, yêu cầu đối với cải cách thủ tục hành chính; Cơ cấu các văn bản về thủ tục hành chính; Các biện pháp đảm bảo về thể chế và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 3-5, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 7(111)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_MOTSOYKIENVECAICACH_TC_SO7_1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 762,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.