Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30058
Title: Quan niệm về kiểm soát và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hiến pháp
Abstract: Electronic Resources
Giai đoạn hiện nay, ở Việt Nam đã chú trọng hơn đến việc kiểm soát quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, quan niệm về kiểm soát và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước thì chưa được thống nhất và còn nhiều quan điểm khác nhau. Đưa ra quan niệm về kiểm soát và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước để các nhà lý luận và hoạt động thực tiễn có thể tham khảo cho việc thiết kế cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam khoa học và thực sự có hiệu quả
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 3-8, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2014. Số 9(317)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_QUANNIEMVEKIEMSOAT_TC_SO9_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 889,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.