Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30079
Title: Hiến pháp năm 2013 và việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự hiện hành nhằm bảo vệ các quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân
Authors: Hoàng Thế Liên
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hình sự
Hiến pháp năm 2013
Quyền con người
Abstract: Electronic Resources
Đánh giá thực trạng Bộ luật Hình sự hiện hành trong việc bảo vệ các quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; góp phần nhận diện những ưu điểm, bất cập của Bộ luật Hình sự so với yêu cầu mới đặt ra dựa trên cơ sở những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về các quyền này. Từ đó, đề xuất hướng sửa đổi các quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến việc bảo về quyền con người, quyền công dân
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 69-73, 84, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2014. Số 10(318)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 69_HIENPHAPNAM2013_TC_SO10_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 795,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.