Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30084
Title: Tổ chức Chính phủ trong giai đoạn triển khai thực thi Hiến pháp năm 2013
Authors: Trần Minh Đức
Authors: Trần Minh Đức
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hiến pháp
Chính phủ
Hiến pháp năm 2013
Abstract: Trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014, những quy định mới về Chính phủ đang được triển khai thực thi, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 vẫn có hiệu lực, dẫn đến đòi hỏi phải xây dựng được Luật Tổ chức Chính phủ mới thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013. Phân tích những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về Chính phủ và những quy định đang có hiệu lực của Luật Tổ chức Chính phủ 2001 để làm tiền đề góp ý cho dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 22-26, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2014. Số 11(319)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22_TOCHUCCHINHPHU_TC_SO11_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 821,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.