Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30095
Title: Bầu cử ủy ban ranh giới ngoài thềm lục địa theo công ước Luật biển năm 1982
Authors: Nguyễn Hồng Thao
Keywords: Luật biển
Bầu cử ủy ban ranh giới ngoài thềm lục địa
Công ước quốc tế
Thủ tục bầu cử
Abstract: Mở đầu -- Thủ tục bầu cử -- Các vấn đề pháp lý cần giải quyết trong quá trình bầu cử -- Kết luận
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 49-54, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 7(111)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 49_BAUCUUYBANRANHGIOI_TC_SO7_1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 716,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.