Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30107
Title: Vấn đề định tội danh trong các tội xâm phạm sở hữu
Authors: Nguyễn Ngọc Chí
Keywords: Định tội danh
Tội xâm phạm sở hữu
Luật hình sự
Quy phạm pháp luật
Abstract: Định tội danh là một khâu quan trọng trong quá trình áp dụng quy phạm pháp luật hình sự, là tiền đề quyết định hình phạt đối với người phạm tội – Thực tiễn áp dụng pháp luật trong những năm vừa qua cho thấy việc định tội danh nói chung và việc định tội danh cho các tội xâm phạm sở hữu nói riêng là rất phức tạp, gây nhiều tranh luận ở các cơ quan tiến hành tố tụng và các cấp xét xử. Chính vì vậy, việc xác định phương pháp định tội danh khoa học là một đòi hỏi cấp thiết và đó là phương pháp định tội theo cấu thành tội phạm: Định tội danh theo yếu tố khách thể của tội phạm; Định tội danh theo mặt khách quan của tội phạm; Định tội danh theo chủ thể của tội phạm; Định tội danh theo mặt chủ quan của tội phạm
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 39-47, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 8(112)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39_VANDEDINHTOIDANH_TC_SO8_1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 938,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.