Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30114
Title: Quan hệ giữa trách nhiệm kỷ luật của công chức với các loại trách nhiệm pháp lý khác .
Authors: Ngô Hải Phan
Keywords: Trách nhiệm kỷ luật
Trách nhiệm pháp lý
Công chức
Luật công chức
Abstract: Điểm chung của tất cả các loại trách nhiệm pháp lý thể hiện ở chỗ chúng đều là sự áp dụng những biện pháp trừng phạt hoặc khôi phục lại những lợi ích đã bị xâm hại của Nhà nước với mục đích bảo vệ trật tự pháp luật, trật tự quản lý, giáo dục người vi phạm và phòng ngừa vi phạm pháp luật. Trách nhiệm kỷ luật có những nét đặc thù riêng, khác biệt so với các trách nhiệm pháp lý khác: Với trách nhiệm hành chính – Với trách nhiệm hình sự -- Với trách nhiệm dân sự và trách nhiệm vật chất.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 16-22, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 9(113)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16_QUANHEGIUATRACHNHIEMKYLUAT_TC_SO9_1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 820,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.