Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30115
Title: Những đòi hỏi của nguyên tắc công bằng đối với quy định tội phạm và phân loại tội phạm
Authors: Võ Khánh Vinh
Keywords: Nguyên tắc công bằng
Quy định tội phạm
Phân loại tội phạm
Bộ Luật hình sự
Abstract: Electronic Resources
Đòi hỏi quan trọng của nguyên tắc công bằng đối với việc quy định tội phạm thể hiện trước hết ở chỗ: Nhà làm luật ở dạng khái quát nhất phải xác định rõ giới hạn giữa hành vi bị coi là tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác -- Trong lĩnh vực pháp luật hình sự, nguyên tắc công bằng đòi hỏi phải thực hiện nhất quán quan điểm phân hóa trách nhiệm hình sự đối với tội phạm và những người thực hiện chúng.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 29-34, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 2(81)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29_NHUNGDOIHOICUANGUYENTAC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.