Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30260
Title: Tạm ngừng thụ lý các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch về nhà ở được xác lập trước ngày 1-7-1991
Authors: Đinh Văn Quế
Authors: Đinh Văn Quế
Keywords: Giao dịch dân sự
Tranh chấp dân sự
Nhà ở
Luật đất đai
Abstract: Việc Tòa án nhân dân tạm ngừng thụ lý các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch dân sự về nhà ở trước ngày 1-7-1991 là do việc thi hành Bộ luật dân sự trong thực tiễn có nhiều vấn đề vướng mắc mà những vấn đề đó có liên quan đến nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ đối với nhà ở, nhất là nhà ở đô thị.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 62-63, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 10(114)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62_TAMNGUNGTHULY_TC_SO 10_NAM1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.