Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30263
Title: Một số ý kiến đóng góp vào dự án Luật phá sản doanh nghiệp
Authors: Dương Đặng Huệ
Keywords: Dự thảo luật
Luật phá sản
Doanh nghiệp
Abstract: Electronic Resources
Một trong những vấn đề được tranh luận khá sôi nổi trong quá trình chuẩn bị dự thảo Luật phá sản doanh nghiệp là quan niệm về phá sản -- Về đối tượng điều chỉnh của dự thảo luật -- Vấn đề doanh nghiệp Nhà nước có thể bị tuyên bố phá sản hay không vẫn còn có ý kiến khác nhau -- Vấn đề ai có quyền đệ đơn yêu cầu tuyên bố phá sản.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 39-42, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 2(81)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39_MOTSOVANDEVEDUAN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 927,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.