Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30273
Title: Pháp luật về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra và một số vấn đề đặt ra
Authors: Hoàng Thế Anh
Authors: Hoàng Thế Anh
Keywords: Bồi thường thiệt hại
Luật hiến pháp
Luật dân sự
Công chức
Viên chức
Người có thẩm quyền
Cơ quan tiến hành tố tụng
Abstract: Pháp luật về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra – Một số vấn đề đặt ra: Cần hoàn thiện các quy định của pháp luật về công chức, viên chức Nhà nước nhằm phân định rõ phạm vi trách nhiệm của công chức, viên chức trong khi thi hành công vụ; Về lâu dài cần nghiên cứu để xây dựng luật về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tố tụng hình sự gây ra; Về việc tổ chức thực hiện trong thực tế.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 15-18, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 12(116)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15_PHAPLUATVEVIECV.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 687,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.