Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30277
Title: Tự quản địa phương: vấn đề nhận thức và vận dụng ở nước ta hiện nay
Authors: Bùi Xuân Đức
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Tự quản địa phương
Abstract: Trình bày khái niệm về mô hình tự quản ở địa phương. Phân tích tự quản địa phương ở Việt Nam trong lịch sử. Nêu các vấn đề tổ chức chính quyền tự quản địa phương trong giai đoạn hiện nay. Thử đề xuất một mô hình tổ chức chính quyền tự quản địa phương: Xác định lãnh thổ hành chính tự quản; Cơ cấu tổ chức chính quyền tự quản
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 10 - 16,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 1(225)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10_TUQUANDIAPHUONG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.