Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30296
Title: Khái quát quá trình phát triển của cơ cấu tổ chức Chính phủ Việt Nam từ năm 1945 đến nay
Authors: Nguyễn Phước Thọ
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Abstract: Cơ cấu tổ chức Chính phủ giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1959. Cơ cấu chính phủ giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1980. Cơ cấu chính phủ giai đoạn từ năm 1981-1991. Cơ cấu chính phủ giai đoạn từ năm 1992 đến nay
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 44 - 56,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 2(226)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44_KHAIQUATQUATRINH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.