Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30297
Title: Vai trò của pháp luật trong việc tuyển chọn và bổ nhiệm các bộ, công chức ở nước ta
Authors: Nguyễn Quốc Hiệp
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Bổ nhiệm cán bộ
Công chức
Viên chức
Abstract: Pháp luật là công cụ hữu hiệu định hướng vf tạo ra sự công bằng công khai trong tuyển chọn và bổ nhiệm công chức. Pháp luật quy định những qui trình, tiêu chí và điều kiện cho hoạt động tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ, công chức. Pháp luật điều chỉnh những sai lệch và xử lý những sai phạm trong quá trình tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ, công chức
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 57 - 60,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 2(226)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57_VAITROCUAPHAPLUAT_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.