Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30308
Title: Phân cấp quản lý nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn Xuân Tê
Authors: Nguyễn Xuân Tê
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quản lý nhà nước
Phân cấp
Abstract: Đánh giá về quá trình phân cấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Các giải pháp phân cấp: giải pháp chung; giải pháp cụ thể: các giải pháp cho quận, huyện; các giải pháp cho xã, phường; Đối với tư duy về phân cấp; Xây dựng đội ngũ cán bộ- công chức đủ trình độ thực hiện phân cấp
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 25 - 29,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 3(227)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25_PHANCAPQUANLYNHANUOC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.