Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30313
Title: Việc thiết lập những vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia Biển Bắc
Authors: Nguyễn Thu Hà
Keywords: Vùng đặc quyền kinh tế
Biển Bắc
Tuyên bố Paris
Quyền tài phán
Abstract: Ngày 22/9/1992, tại Paris, các bộ trưởng phụ trách môi trường biển của tám quốc gia Biển Bắc đã thông qua một Tuyên bố mở rộng phối hợp quyền tài phán trên Biển Bắc. Có thể nói bản Tuyên bố này là một văn bản quan trọng và đáng quan tâm, bao gồm các nội dung sau: Nguồn gốc của tuyên bố Paris 1992 – Nội dung tuyên bố mở rộng quyền tài phán --
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 43-47, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 12(116)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43_VIECTHIETLAP_TC_SO 11_NAM1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 793,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.