Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30322
Title: Cơ sở lý luận của việc xác định giới hạn trách nhiệm của Nhà nước trong quản lý xã hội
Authors: Lê Hồng Sơn
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quản lý xã hội
Abstract: Trình bày trách nhiệm của nhà nước trong quản lý xã hội là những công việc mà nhà nước phải làm trong hoạt động quản lý xã hội và phải chịu hậu quả phát sinh từ việc thực hiện hay không thực hiện những công việc đó. Nêu các tiêu chí xác định giới hạn trách nhiệm của nhà nước trong quản lý xã hội
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 19 - 24,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 4(228)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_COSOLYLUANCUAVIEC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.