Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30331
Title: Hoàn thiện những quy định của pháp luật về khám nghiệm hiện trường
Authors: Nguyễn Thanh Mai
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Khám nghiệm hiện trường
Abstract: Thành phần khám nghiệm hiện trường gồm có: điều tra viên, kiểm sát viên, người chứng kiến, có thể cho bị can, người bị hại, người làm chứng và mời nhà chuyên môn tham dự việc khám nghiệm. Như vậy nên gọi là hội đồng khám nghiệm theo BLTTHS nên có quy định để thống nhất cách gọi chính xác. Việc quy định này sẽ đảm bảo tính hợp pháp của việc thành lập hội đồng, quyết định thành lập hội đồng, cũng như ràng buộc trách nhiệm của hội đồng trước pháp luật
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 71 - 73,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 4(228)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 71_HOANTHIENNHUNG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.