Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30332
Title: Bảo đảm quyền con người trong thi hành án phạt tù ở việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Đức Phúc
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quyền con người
Luật nhân quyền
Thi hành án
Phạt tù
Abstract: Nội dung cụ thể của đảm bảo pháp lý đối với quyền con người trong thi hành án phạt tù bao gồm: Đảm bảo của pháp luật quy định về quyền con người trong thi hành án phạt tù; Đảm bảo về tổ chức hoạt động của cơ quan tham gia thi hành án phạt tù; Đảm bảo cơ chế giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án phạt tù; Đảm bảo xử lý các hành vi vi phạm quyền con người trong thi hành án phạt tù; Đảm bảo về cơ sở vật chất kỹ thuật trong thi hành. Tóm lại, về cơ bản quyền con người trong thi hành án phạt tù đã được nhà nước ta đảm bảo thực hiện tốt
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 74 - 77,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 4(228)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 74_BAODAMQUYENCONGNUOI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.