Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30344
Title: Một số vấn đề lý luận về phương pháp thu thập, kiểm tra đánh giá chứng cứ trong vụ án hình sự
Authors: Trần Quang Tiệp
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Vụ án hình sự
Luật hình sự
Abstract: Trên cơ sở thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử và lý luận tố tụng hình sự, có thể thấy trong việc thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ, thường sử dụng biện pháp: quan sát; thực nghiệm; So sánh đối, chiếu và cuối cùng là phương pháp đo lường, miêu tả
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 54 - 57,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 5(229)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 54_MOTSOVANDE_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_5_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 821,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.