Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30352
Title: Vấn đề nhận thức về xã hội công dân ( hay xã hội dân sự ) ở nước ta hiện nay
Authors: Bùi Xuân Đức
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Xã hội công dân
Xã hội dân sự
Abstract: Tìm hiểu vấn đề nhận thức về xã hội công dân (hay xã hội dân sự) ở nước ta hiện nay. Đưa ra luận thuyết xã hội công dân (hay xã hội dân sự) và sự giải thích hiện đại về nó. Phân tích xã hội công dân (xã hội dân sự) hay phải có một khái niệm mới?
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 6 - 12,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 6(230)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6_VANDENHANTHUC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.